مسعود رضایی بیاره

یک سینه سخن

با یـــاد کسی شکفته آلالـــه و گل

داغ چــه کسی نُهفته آلالـه و گـل

در سینه‌ی پاره پـاره گویی دارد

یک سینه سخن نگفته آلاله و گـل