مسعود رضایی بیاره

انتظار

بـاز آ که دوبـاره سبزه آمد به سخن

زیباست نـگاه غنچه در صحن چمن

بـــر دامنــــه‌ی دنـا ، شقایق گـویی

هنگام سحر در انتظار است چو من