مسعود رضایی بیاره

تقویم

ای چشم تو سرزمین رویائی مـن

پائیز و بهـــار لالــــه آرائــی مـن

بعد از تو ورق نخورد تقویـم دلـم

من مانـده‌ام و فصول تنـهائی من