مسعود رضایی بیاره

آهنگ عبور

برخیز و بیا هوا هوائیست که نیست

سرشار ز بوی آشنائیست که  نیست

در خــلوت کوچــه بــاغ رویــائی آن

آهنگ عبور لحظه‌هائیست که نیست