مسعود رضایی بیاره

حضرت دوست

هـر کس اثــری ز او رهــا می ماند

نامش چـو کتیبه‌ای بـه جا می ماند

شادم که بنـام نامی حضرت دوست

ویــرانه‌ی ‌ ما از او به پا می مـاند