مسعود رضایی بیاره

دلتنگ

دلتنگ تو وصدای پـاهــای تـوام

هر لحظـه در انـتظار آوای تـوام

خورشید بر آید و نشیند هر روز

بـا شوق در انتظار فـردای تـوام