مسعود رضایی بیاره

هفت سین

نوروز ،  سلام  فرودین است که نیست

گل دادن باغ هفت سین است  که نیست

بــــاریـدن ابـــر مهربـــانی بــر خــــاک

روئیــدن لالــه از زمین است که نیست