پیک بهار

گل کــرد بهـار و ما نکردیم هنوز

زردیم و پر از هوای دردیم هنوز

بگذشت ز کوچه قاصدک پیک بهار

ما برگ خزان کوچه گردیم هنوز