مسعود رضایی بیاره

تاریخ دنا

هر لاله که از دنا سر آورد برون

انـگار نهاده بر لبش ساغــر خون

هر جا که ورق زدیم تاریخ تو را

گردیده همیشه درد بر درد فزون