مسعود رضایی بیاره

رویای سحر

رویای سحر به رنگ رویای تو باد

بر بــرگ بنفشه نــام زیبای تـو باد

آن لحظه که از خیال من می گذری

یک کــوچه غزل نثار پاهـای تو باد