برگ و باد

نسیم دنا

در تـــاب دلــم نسیم گیسوی دنــاست

محراب مـن و ستاره ابـروی دناست

بــگذر بـه لطافت ای نسیم از بــر او

جان من خسته بسته با موی دناست