شعر

۱۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

برگ و باد (161) بهاریه

مسعود رضایی بیاره

بهاریه

پنــجره بُشگا که بهــار آمدست

سبزه بـه دیــدار نـگار آمدست

 

نغمه‌ی بلبل به چمن گـوش کن

ساغری از بوی سحر نوش کن

 

بـــوی فـــرح بـخش نسیم سحر

دل بَـرَد از سینه‌ی هر رهـگذر

 

مــوسم گل هر طرفی بر زمین

خیمه زده قــافلــه‌ی فــرودین

 

آمــــدن چلچــــله‌هــــا را نــگر

طــی شدن فاصلــه‌هــا را نـگر

 

پنــجره وا کــن کـه نسیم بهــار

آمـــده از دامنـــــه‌ی کـــوهسار

 

ساغـر مـی در کف آلالـــه بیـن

خیز و کنــار گـُــل مینـــا نشین

 

سهره بر آمــد بــه سر شاخسار

سبزه کنــــار لب هـر جــویبـار

 

آتش آلالـــــه بــه صحرا دمیــد

شاخــه‌ی نــو بر سر سبز امیـد

 

در رگ گل خون غزل می دود

سهره غــزل گـوید و گل بشنود

 

بُلبُــل دلــــداده بـــه لحــن دری

دل بَـرَد از لالــه به خنیــاگری

 

سبزه‌ی رقصنده به صحرا نگر

بــوی پـراکنده‌ به هـر جـا نـگر

 

لالـــه و گــل چــهره برآراسته

نغمــه ز هــر دامنــه برخاسته

 

بــوی دل از دامنـه‌ی فــرودین

ریختــه بــر سینه‌ی سبز زمین

 

ای نفس خـــــَرم صبــح بهــار

بُگــذری و بگذرد این روزگار

 

سبزه به صحرای عدم می رود

بــر سر آلالــه قلــــم مــی رود

 

قافلـــه‌ی بــاد خـزان مـی رسد

بــاد بـر آشفته وزان مـی رسد

 

پنجه به رخساره‌ی گل می زند

ریشه هـر لاله ز بُـن مــی کند

 

از من و تو نام و نشان است و بس

نیست در ایــن دامنه کس دسترس

 

بهــره‌ای از بـــاد بهــــاری ببر

خیز و دمـی بر سر صحرا گذر

 

کینه فرو شو ز دل ای مه جبین

چــهره بر آرا بـه رخ فــرودین

 

پنـجره بُـگشا در دل بــاز کـُــن

بــا نفسی عـــاشقی آغــاز کـُـن   

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد (160)شعرانه

مسعود رضایی بیاره

شعرانه

شهریست نـگاهت که جز افسانه در او نیست

ایـن شهر پُـر از میـکده یک خـانه در او نیست

 

هر پنجــره‌ای وا شود از گــوشه‌ی ایــن شهر

باغیست کــه جز سبزه و پروانه در او نیست

 

هــر چنــد پُــر است از پّـر پــــرواز و پـرستو

جــز لانــه‌ی چشم تو یــکی لانــه در او نیست

 

مـــردم همــه دیــوانه و مستند در ایـــن شهر

ویــران شود آن شهر که دیـوانه در او نیست

 

جـــز گــوشه‌ی ابــروی تــو مـحراب نــــدانند

یک صومعه و مسجد و بتخـــانــه در او نیست

 

ای سبز تــریــن معبـــــد زیبـــــــای پــرستش

چشمان تـو شهریست که بیگانـه در او نیست

 

گفــتم چــه بــگویم بــه غــزلـــواره‌ی چشمت

دیدم که به جز نغمه‌ و شعرانه در او نیست


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد (159) صدای تار

مسعود رضایی بیاره

صدای تار

در صدای تــار مــن آهنـگ غــم افتاده است

لابــــلای نغمـــه‌هایش نــاله هــم افتاده است

 

گـوشه‌ی ناچیزی از ویرانـه‌هـای قلب ماست

این خرابی ها که در کرمان و بم افتاده است

 

هر چه می خوانم حکایت‌های درد آلود عشق

آنچه با مـــا کــــرده‌ای بسیار کـم افتاده است

 

روح سرگـردان مجنونـم که همچون ‌سایه‌ای

در پــی لیـــلا به صحرای عــدم افتـاده است

 

بی صدا می گـریم  امـا آه ، می بینم که هــم

پای هر مژگان من  یک خوشه نم افتاده است

 

در غـزل گفتم کــه از نامت بیــارم چــامـه‌ای

می نویسم شعر ، شیون در قـلم افتـاده است

 

آن غــریق خسته‌ای هستم که در طوفان غـم

بــا شنـا نـا آشنــا و از بّـلــــّم افتــــاده‌ است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد (158) نوروز کن

مسعود رضایی بیاره

نوروز کن

تا کـــوچـــه‌ی مهربـــانــی ای دوست بیــا

این کوچه ز بوی دوست خوش بوست بیا

بـــا دامـــن گـُــــل نشسته نـــوروز کــهن

بُگشا در دل بـــه کـــوچه، تــا اوست بیــا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد ( 157) تا نغمه

مسعود رضایی بیاره

تا نغمه

از دوست دل شکسته‌ای دارم و هیچ

تا نغمه دو بال بسته‌ای دارم و هیچ

بر ساحل دلفریب چشمش ، افسوس

کشتیِ به گِل نشسته‌ای دارم و هیچ

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد ( 156) نسیم دنا

برگ و باد

نسیم دنا

در تـــاب دلــم نسیم گیسوی دنــاست

محراب مـن و ستاره ابـروی دناست

بــگذر بـه لطافت ای نسیم از بــر او

جان من خسته بسته با موی دناست

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد (155) رویای سحر


مسعود رضایی بیاره

رویای سحر

رویای سحر به رنگ رویای تو باد

بر بــرگ بنفشه نــام زیبای تـو باد

آن لحظه که از خیال من می گذری

یک کــوچه غزل نثار پاهـای تو باد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد (154) تاریخ دنا

مسعود رضایی بیاره

تاریخ دنا

هر لاله که از دنا سر آورد برون

انـگار نهاده بر لبش ساغــر خون

هر جا که ورق زدیم تاریخ تو را

گردیده همیشه درد بر درد فزون


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

( 153)شراب صد ساله

مسعود رضایی بیاره

شراب صد ساله

از خـــاک دلـــم بـر آیــد آلالـــه‌ی  سرخ

بنشینی اگـــر به خــاکم ای لاله‌ی  سرخ

نرگس بدمــد زخــاک ما مست که هست

در ریشه‌ی او شراب صد سالـه‌ی سرخ

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد (152) یاد


مسعود رضایی بیاره

یاد

هنــگام سحر که بلبل آیــد بـه  سُخن

خواند غـزل و تــرانه در صحن جمن

دور سر گــُل چو بـرگشاید پر و بــال

بنشین بــــه کـنار لالـه یــاد آر ز من

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی

برگ و باد (151) سیم فروردین

نسیم فروردین

هنـــگام  گــُل و بهــار نیــک آئین است

این بوی خوش از نسیم فروردین است

با نغمـــه‌ی ابـــر نوبهـــاری بــه چمن

هنــگامه‌ی رقص لالــه و نسرین است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مسعود رضایی