مسعود رضایی بیاره

قیامت

هــر لحظه مرا ز چشم او یـــاد آید

از تــــار دل شکسته فــــریاد آیــد

ای عشق قیــــامتت تمـــاشـا دارد

شیرین که به جستجوی فرهاد آید