مسعود رضایی بیاره

چکامه

در کوچه شمیم گیسوانت پیچید

بــاران تـــرانه در میـانت پیچید

در کام چـکامه نغمه آرام گرفت

تا لحن صــدای مهربانت پیچید