مسعود رضایی بیاره

الهه‌ی ناز

آن شور نهفته در دل ساز توئی

هم نغمه و هم ترانه پرداز توئی

در سوز صدای تار و آوای بنان

منظور تـوئی ،الهه‌ی نـاز توئی