مسعود رضایی بیاره

اشک و عشق

معشوقه اگـــر بـه دل شرار انـگیزد

آن شعله ز اشک عشق بر می خیزد

می حاصـل اشک بـاغبانیست کـه او

از دیــده به پــای رز فرو می ریزد