مسعود رضایی بیاره

غزل پوش

در موسم گُل که لاله در جوش آید

آوای حــزین سهره در گـــوش آید

همرنگ دلـم گـُلی بر آیـد از خــاک

گر بوئی از آن گـُل غزل پوش آید