مسعود رضایی بیاره

باری عشق

تا سینه ز لالـه شعله‌ور ساخته‌ایم

آتش بـــه دل شقایـق انـــداخته‌ایم

تا دل بتپد به یاد او ، فرقی نیست

در بــازی عشق بـرده یا باخته‌ایم