مسعود رضایی بیاره

پائیز دنا

چـون آه دل شکسته‌‌ای غمگینم

از سینه بر آیم و به دل بنشینم

ماننـد غـروب زرد پـــائیز دنــا

سرشار ز نغمــه‌هـای آهنـگینم