مسعود رضایی بیاره

داد از دل تو

گفتم که برو ، به خویش بگذار مرا

عــاشقتر از این مکن ، میازار مـرا

روزی که مــرا ز من گـرفتی رفتی

داد از دل تو ، گهی به یـاد آر مـرا