مسعود رضایی بیاره

اعجاز

دیــــــدار تـــو آب زنـــــــدگانی دارد

اعجــــاز خــــــــــدای بـاستانی دارد

هر کس که بنوشد از نگاهت جـامی

پیمانــــــه‌ی عمر جــــــاودانی دارد