مسعود رضایی بیاره

چامه

باز آ که دوباره چامه‌ای ساز کنم

گیسوی تـُرا تـــرانـه پـــرداز کنم

کـو نرگس نــاز کــوهساران دنــا

تا غــرق غــزل هزار شیراز کنم