شیشه‌ی عمر

گیسوی تـُـــرا ز تـــار دل بــافتـــه‌اند

با رشته‌ی اشک و نور مه تافتــــه‌اند

روزی که خدا به سینه‌ی عشق دمید

در شیشه‌ی عمر او تـُــرا یافتــــه‌اند