مسعود رضایی بیاره

دوشیزه‌ی لـُر

دوشیزه‌ی لـُـر فــرشته‌ای بی بـالی

تصویر خیــــال تو به روی قـــالی

برتر ز فرشتگان  بال افشان است

دستان تـــــو و نشای سبز شالــی