مسعود رضایی بیاره

خدای من

معبود من این خدای آئینی نیست

در عینـک او نشـان بدبینی نیست

سازنده‌ی دوزخ و عـذاب و آتش

طبق  نظـــر مـــعلم دینـی نیست