مسعود رضایی بیاره

زرتشت

ای دوست ، بهار و فرودین آمده است

دوشیزه‌ی لالــــــه آتشین  آمــده است

انـــگار میـــــان کـــــوهساران دنـــــا

زرتشت ،آشوی پـاک دیــن آمـده است