مسعود رضایی بیاره

غزل مثنوی

چشمت غزل است  و مثنوی می گوید

حـافظ به زبــــان مـــولــوی می گوید

لـیلی تر از این  دو نـــرگس شیرینت

نی دهـلوی و نـه گنــجوی مـی گوید