مسعود رضایی بیاره

نسیم

راهــی بـه درون  غنچـه‌ی گـُل نبرد

بلبل که به سوز دل در او می نگرد

از لاله نسیم صبح گاهــی چـه شنید

کز دامــن سبزه شعله‌ور می گــذرد