مسعود رضایی بیاره

سوری

برخــیز و بیــا کــه آتش افـروخته‌ایم

لبخنـــده ز رسم شعلــه آمــوختــه‌ایم

با سبزه نشسته‌ایم و سوری در پیش

زردی بسپرده سرخـــی انــدوخته‌ایم