مسعود رضایی بیاره

کوچه خاطرات

آهسته قـــدم به کــوی او می سپرم

با اشک به جـای پـای او می نــگرم

بـا زمزمـه‌ای کـه می نشیند بـر دل

از کـوچـه‌ی خـاطرات او می گـذرم