مسعود رضایی بیاره

افسانه

آن شب که گـذر کنی ز ویرانه‌ی ما

ای مــاه بگو بـه لالــه افسانـه‌ی ما

از سینه‌ی خاک بانگ نوش آید اگـر

پیمــانه زنـی  دمی به پیمانه‌ی  ما