مسعود رضایی بیاره

افسانه آفرینش

چشمت سه هزاره قصه‌ی شیرین است

افسانـــــه‌ی آفـــرینشی دیـــریــن است

دستم نـــرسد بـــه آسمان‌هــا ، ور نـه

زیبنده به سرو ، خوشه‌ی پروین است