مسعود رضایی بیاره

غنچه‌های سیب

نــوروز ، نــگاه دلفریبیست کــه نیست

گْـل دادن غنچه‌های سیبیست که نیست

هنـــــگام سـحر شنیــــدن آوای طــرب

بر شاخه‌ی گل ز عندلیبیست که نیست