نسیم فروردین

هنـــگام  گــُل و بهــار نیــک آئین است

این بوی خوش از نسیم فروردین است

با نغمـــه‌ی ابـــر نوبهـــاری بــه چمن

هنــگامه‌ی رقص لالــه و نسرین است