چشمان تو را چگونه رنگ آمیزم

رویا و غزل چگونه در هم ریـزم

 

ای نغمــه تر از نــگاه باران بهار

هـم رنگ غروب و غربت پائیزم

مسعود رضایی بیاره