مسعود رضایی بیاره

هوای عشق

هــر چنـــد بهـــار دل فـــروزی داری

ای عشق ! هوای سینه سوزی داری

خـورشید و ستاره در نـگاهت جاری

فرخنــده شبــی  ستوده روزی داری