مسعود رضایی بیاره

شور انگیز

گفتی غــزلی بـگو کــه شور انگیزد

بــــر دل بنشیند و بـــه جـــان آمیزد

زیباترین از این که گیسوانت در باد

می پیچد و روی شانه‌ات می ریزد؟