مسعود رضایی بیاره

الهه

هر جــا که تـوئی ترانه با ساز آید

آهنـگ بــه روی نغمــه دمساز آید

می گفت به گوش گل نسیم سحری

این است الهــه‌ای کــه بـا نـاز آیـد