مسعود رضایی بیاره

تا نغمه

از دوست دل شکسته‌ای دارم و هیچ

تا نغمه دو بال بسته‌ای دارم و هیچ

بر ساحل دلفریب چشمش ، افسوس

کشتیِ به گِل نشسته‌ای دارم و هیچ